Den digitala läroboken
Tema:
Handikapp-
information

Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan TEMA: HANDIKAPPINFORMATION PÅ INTERNET
Länkar till Samhällkunskap A - Z och Biologi/Medicin

Sök på nätet

TEMA: HANDIKAPPINFORMATION PÅ INTERNET
Handikappombudsmannen - myndigheten som bevakar frågor som rör rättigheter och intressen för personer med funktionshinder
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper
Rättigheter/Lagar och regler
LSS/Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - Lagtexten och information

Handikappförbundens samarbetsorgan - 36 organisationer i samverkan
Handikappidrottens Samarbetsorganisation
Hjälpmedelsinstitutet - Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning
Statens Institut för Handikappfrågor i skolan (SIH)
Habilitering & Hjälpmedel inom Region Skåne - svarar i Skåne för många av de insatser som ges till personer till personer med varaktiga funktionshinder - medfödda eller tidigt förvärvade
Institutet för Independent Living - Stiftelsens ändamål är att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i Sverige och internationellt genom att bedriva utbildningsprojekt
FUNKA.NU - Handikapporganisationernas hemsida med bl a Internetskola och länkar till handikapporganisationer i Sverige
FUB - Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
SmågruppsCentrum - nationellt informationscentrum för små och mindre kända handikappgrupper

Rare Genetic Disease In Children
HAREC/Centrum för handikapp och rehabiliteringsforskning - ett tvärvetenskapligt centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning vid Lunds universitet
CERTEC/Rehabiliteringsteknisk forsking vid Lunds tekniska högskola
DAHJM Dataresurscenter - "DAtorbaserade HJälpMedel" vänder sig till personer med funktionshinder

More Links to disability resources

Tjänster som hjälper dig att hitta HANDIKAPPINFORMATION på Internet
Allt Alta Vista Euroseek
Google Lycos Magellan
MetaCrawler WebCrawler Yahoo (sv)

[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment.
In short, we are not responsible for their contents!